I g é n y l ő l a p
INTERNET DOMAIN DELEGÁLÁS IGÉNYLÉSÉHEZ


Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával!


Domain igényléshez:

1. Töltse ki az igénylőlapot

2. Olvassa el a figyelmesen a szerződést

3. Nyomja meg az oldal alján található [Ellenőrzés] gombot.Hány domaint igényel (vagy módosít)?
Tíznél több domain esetén, kérjük töltsön ki több igénylőlapot. 
A választott domain név (1):
.A könyebb kitöltés érdekében, a domain végződések listája nem tartalmazza a bejegyezhető több száz végződés mindegyikét. Ha a keresett végződést nem találja, kérjük hívjon minket és segítünk. 
A választott domain név (2):
.
A választott domain név (3):
.
A választott domain név (4):
.
A választott domain név (5):
.
A választott domain név (6):
.
A választott domain név (7):
.
A választott domain név (8):
.
A választott domain név (9):
.
A választott domain név (10):
.
A domain(ek) fenntartását
évig kérem.hu végződésű domain esetén minimum 2 év! 
A szolgáltatás fizetése:
történik
Az igénylés tárgya
új domain
létező domain módosítása
   Módosítás oka:
Az igénylő jogi státusza:
Prioritásos igény?
Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:
a) az igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazolódokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozottszervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített nevekéntrögzített megnevezés, vagy
b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az igénylő, mint jogosult számára lajstromozottvédjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)
Prioritásos igények felára:
1000 Ft+ÁFA/domain
 
Ha a domainnév védjegy, akkor a lajstromszám:
Az igénylő teljes neve:
Cég esetén a cégformát lehet rövidíteni (Bt.,Kft.,stb.) 
Az igénylő rövid neve:
Csak cégeknek kell kitölteni 
Az igénylő angol neve:

Személyi igazolvány szám:

Adószám:

Az igénylő címe:

Az igénylő telefonszáma:
(06)
Az igénylő e-mail címe:
A kijelölt kapcsolattartó személy neve:
A kapcsolattartó nem lehet cégnév! 
A kijelölt kapcsolattartó személy postai címe:
A kijelölt kapcsolattartó telefonszáma:
(06)
A kijelölt kapcsolattartó nem nyilvános e-mail címe:
Elsődleges nameserver (host - ip):
Másodlagos nameserver (host - ip):
WEBtárhely szerver IP címe :
E-mail szerver (MX) címe :
Számlázási cím (ha nem azonos az igénylő adataival):
Megjegyzés:

Megbízom a Microware Hungary Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben kijelentem/tudomásul veszem, hogy
 1. a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom; Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
 2. egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
 3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort;
 4. a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről önként lemondok.
 5. hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje;
 6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.
 7. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
 8. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához;
 9. a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
 10. amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet;
 11. ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi a Regisztrátor felé, a domain fenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő.
 12. a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható;
 13. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;
 14. az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom;
 15. a http://www.microware.hu/aszf/aszf.pdf címen található Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom;
 16. a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik. (www.axel-net.com/domain.html);
 17. szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi;
 18. az igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Kelt:  , 2024. május 23.